Pierwszy budynek szkolny w Karłubcu wybudowano w 1875 roku. Posiadał on dwie małe sale lekcyjne i trzy mieszkania dla nauczycieli. Pracowało w niej dwoje nauczycieli Heinrich Nowak i Paul Galansky.

 

Wydarzenia historyczne

W roku 1914 zarząd gminy Karłubiec wystąpił z wnioskiem do starosty strzeleckiego o rozbudowę szkoły. Do rozbudowy przystąpiono 14 czerwca 1914 roku. Już 9 października tegoż roku dokonano odbioru szkoły. W budynku szkolnym znajdowało się 3 sale lekcyjne i trzy mieszkania dla nauczycieli. Budynek w takim stanie przetrwał do 1945 roku kiedy to wkraczające na Opolszczyznę wojska radzieckie podpaliły szkołę, która spłonęła doszczętnie. Z nadejściem frontu w styczniu zajęcia zostały odwołane.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gogolinie (Karłubcu) rozpoczęła działalność z dniem 01 września 1945 roku. Dokumenty podają następujące fakty "Wiadomo wszystkim , że budynku szkolnego nie ma – został on zniszczony w czasie działań wojennych. Budynek szkolny mieści się w budynku zastępczym, a to w dwóch miejscach jedna klasa w budynku ob. Zająca Pawła a dwie w budynku obecnego przedszkola. Warunki nauczania zastraszające, warunki higieniczne niedostateczne, brak odpowiednich ubikacji i wszelkiego rodzaju pomocy naukowych."

Od stycznia 1946 roku w Szkole Podstawowej w Karłubcu pozostaje 2 nauczycieli, a dzieci w wieku szkolnym było 240. zajęcia odbywały się 2 godziny dziennie, zaś pensum nauczyciela to 36 godzin tygodniowo. W roku szkolnym 1946/47 szkoła staje się szkołą niepełną. Na miejscu pozostają dzieci od klas I – IV , reszta dzieci uczęszcza do Zbiorczej Szkoły w Otmęcie. Liczba dzieci w obowiązku szkolnym wynosi 247, z tego w szkole niepełnej na miejscu uczy się 152 uczniów. Nadal pracują 2 nauczyciele.

Z inicjatywy Kierownika Szkoły Pawła Białonia zostaje utworzony Komitet Odbudowy Szkoły w skład którego wchodzą: kierownik szkoły Paweł Białoń, Dyrektor Zakładów Wapienniczych w Otmęcie Konrad Witt, wójt gminy Otmęt Hubert Tomala oraz obywatele Wilczek, Polański i inni. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu komitetu, a także środowiska do końca 1946 roku budynek został odgruzowany i pokryty dachem.

W roku szkolnym 1947/48 oddano do użytku wyremontowany budynek. Na uroczyste otwarcie szkoły przybył Wojewoda Generał Aleksander Zawadzki. W roku szkolnym 1947/48 szkoła w Karłubcu staje się szkołą pełną (7 klasową). Liczy 253 uczniów i 4 nauczycieli. Wyposażenie szkoły to 3 tablice szkolne, 5 szaf, 92 ławki, mapa Polski i 20 książek w bibliotece szkolnej.

Od 1948 roku w szkole działa Samorząd Szkolny, P.C.K. i SKO Spółdzielnia Uczniowska, a od 1949 roku Związek Harcerstwa Polskiego. W szkole odbywały się kursy dla dorosłych.

Równocześnie z założeniem szkoły zostało powołane przedszkole. Początkowo mieściło się w domu po niemieckim ob. Mnicha. Następnie przeniesione do domu ob. Rychły. Kierowniczką przedszkola jest Małgorzata Białoń.

W 1965 roku z inicjatywy kierownika szkoły Augusta Brülla i Komitetu Rodzicielskiego zostaje powołany Komitet Rozbudowy Szkoły. Mieszkańcy Karłubca deklarują rozbudowę szkoły o 4 izby lekcyjne. O ile wstępne prace dotyczące rozbudowy przebiegały sprawnie, o tyle dalsze wstrzymały realizację na długich 5 lat. Sprawiło to oczywiście, iż wielu inicjatorów pomysłu wykruszyło się. Ale wierny "sprawie" pozostał ówczesny kierownik szkoły August Brüll. To on przez 5 lat walczył o dokumentację na rozbudowę. 12 października 1970 roku mieszkańcy dzielnicy Karłubiec położyli pierwsze cegły pod fundamenty "przybudówki", rozpoczęto budowę szkoły systemem gospodarczym.

W marcu 1973 roku oddano do użytku rozbudowaną szkołę z 9 pomieszczeniami do nauki, biblioteką, świetlicą z blokiem żywieniowym. W oddzielnym budynku urządzono pracownię do zajęć praktyczno – technicznych. Zajęcia w – f odbywały się i odbywają nadal w zastępczej sali gimnastycznej. 01 października 1973 roku zostaje otwarta świetlica oraz kuchnia szkolna, z której korzysta 60 dzieci.

Rok szkolny 1976/77 to połączenie Szkoły Podstawowej Nr 2 ze Szkołą Podstawową Nr 3. W 1976 roku zlikwidowano klasy od V do VIII w szkole w Obrowcu. Uczniowie z Obrowca przywożeni są do szkoły nr 3 transportem autobusowym.

W 1978 roku wybudowano w czynie społecznym asfaltowe boisko do piłki ręcznej, 170 m bieżnię i skocznię w dal. Polepszona została baza sportowo – rekreacyjna dla dzieci i młodzieży.

Od 1995 roku w szkole działa pierwsza w gminie Gogolin pracownia komputerowa (6 komputerów). Komputery zakupiono z pieniędzy uzyskanych na festynach organizowanych przez rodziców i nauczycieli.

Od września 2004 roku (po uprzedniej adaptacji części mieszkalnej szkoły) w budynku szkoły zagościło przedszkole. W 2007 roku w związku z wybudowaniem i oddaniem do użytku 30 sierpnia pełnowymiarowej hali sportowej , pomieszczenie po szkolnej sali gimnastycznej przylegające do przedszkolnych pomieszczeń adaptowano na potrzeby przedszkola.

Od roku szkolnego 2007-2008 Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie podlega filia szkoły z Zakrzowa.

W dniu 25 października 2007 roku odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Gogolinie uroczystość nadania imienia szkole. Uchwałą Rady Miejskiej Nr X/78/2007 z dnia 28 06 2007 roku na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego nadano jej imię "Jana Brzechwy".

Teraźniejszość

Dzięki ofiarności rodziców wszystkie dzieci począwszy od klasy "0" w okresie karnawału bawią się w dyskotece "Relaks" w Pietnej.

Kolejną frajdą dla uczniów jest Pierwszy Dzień Wiosny – każda klasa wykonuje swoją Marzannę, która zostaje oceniona przez jury konkursowe. Impreza kończy się pieczeniem kiełbasek i rozdaniem nagród. Jesteśmy również organizatorami i współorganizatorami festynów szkolnych oraz dzielnicowych. Występy naszych uczniów oklaskują nie tylko rodzice, ale również społeczność dzielnicy Karłubca. Zapraszamy rodziców, dziadków a także naszych sponsorów do odwiedzenia nas w czasie kiermaszów świątecznych, gdzie można zaopatrzyć się w ozdoby świąteczne, wypić kawę i poczęstować się wspaniałymi wypiekami rodziców, a także podziwiać występy uczniów.

Nie tylko się bawimy ale niesiemy również pomoc innym.

Prężnie działający Samorząd Uczniowski organizuje akcje, w których uczestniczą zarówno mali jak i duzi uczniowie.

Tradycyjnie w miesiącu wrześniu Sprzątamy Świat – a informacje o naszej akcji wysyłamy do Fundacji Nasza Ziemia. Wspieraliśmy akcję PAH podczas akcji "Złotówka dla Afganistanu". Zbieramy również "Górę Grosza". Wspomagamy schronisko dla zwierząt w Opolu zbierając karmę i koce na zimę. Prowadzimy akcję dokarmiania zwierząt zimą.

W roku szkolnym 2007/2008 do szkoły uczęszcza 279 z tego dzieci szkolne – 214, oddziału zerowego – 10, przedszkole – 21.W filii w Zakrzowie do szkoły uczęszcza 15 dzieci oraz 19 do przedszkola. Do szkoły nr 3 w Gogolinie dojeżdżają dzieci: z Obrowca – 38, z centrum Gogolina – 48 i Zakrzowa – 22.

Zatrudnionych jest 32 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi.

Prowadzimy zajęcia nadobowiązkowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjne w 3 grupach wiekowych, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w 5 zespołach oraz kółka przedmiotowe z języka niemieckiego, języka angielskiego, informatyki. W szkole działa zespół muzyczny "Radosne nutki".

Do świetlicy szkolnej uczęszczają dzieci z Obrowca oraz dojeżdżające z centrum Gogolina i z Zakrzowa. 70 uczniów korzysta z dożywiania w stołówce szkolnej.

Kierownictwo i dyrektorzy

01.09.1945 rok – 18.11.1945 rok - kierownik Franciszek Pietrzykowski
19.11.1945 rok – 31.08.1956 rok - kierownik Paweł Białoń
01.09.1956 rok - ...1961 rok - kierownik Tadeusz Kastelik
...1961 rok – 31.08.1965 rok - kierownik August Brüll
01.09.1965 rok – 31.08.1977 rok - dyrektor Daniela Brüll, zastępca Krystyna Lachacz
01.09.1977 rok – 31.08.1980 rok - dyrektor Henryk Pilarz
rok szkolny 1980 / 1981 - kierują szkołą Agata Pasieka oraz Leokadia Mazur
01.06.1981 rok – 30.04.2001 rok - dyrektor Henryk Mazur
01.05.2001 rok – 31.08.2001 rok - szkołą kieruje Kinga Kaptur
01.09.2001 rok – do nadal - dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gogolinie jest Kinga Kaptur.

Materiał opracowano z wykorzystaniem informacji zawartych w książce pana Eryka Boronczyka "Karłubiec 1302 – 2008".