Zapoznaj się z odpłatnością za oddział przedszkolny, a zwłaszcza za odpłatność za wyżywienie.

Zmiana opłat za pobyt w przedszkolu

Drodzy Rodzice. W związku z wprowadzeniem systemu iPrzedszkole, rejestrującym pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych, od miesiąca grudnia następuje zmiana sposobu naliczania opłat.

Opłaty będą naliczane ostatniego dnia miesiąca za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu. Zapłatę należy uregulować do 14 dnia następnego miesiąca.

Przykład : Opłaty za wyżywienie oraz przedszkole za miesiąc grudzień 2019 naliczone zostaną ostatniego dnia miesiąca grudnia z terminem płatności do 14 stycznia 2020.


Opłata za przedszkole

I. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.,1000,1290,1669 )
  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 )
  • Uchwała Nr XLVIII/379/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.
Pobyt w przedszkolu w godzinach Opata za 1 dzień pobytu

Przykładowe wyliczenie opłaty za świadczenia za m-c wrzesień 2018 r.

( 20 dni roboczych )

5 godzin

8,00 – 13,00

7.45 – 12.45

Obowiązkowa realizacja podstawy programowej

0,00 zł.

0,00 zł

0,00 zł. - oddziały PSP 3 Gogolin

0,00 zł – oddziały – filia Zakrzów

6 godzin 1,00 zł. 20,00 zł.
7 godzin 2,00 zł. 40,00 zł.
8 godzin 3,00 zł. 60,00 zł.
9 godzin 4,00 zł. 80,00 zł.

Rodzice dziecka 6-cio letniego realizującego w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie wnoszą żadnych opłat z tytułu pobytu w przedszkolu, jedynie ponoszą koszt zadeklarowanych posiłków.

II.Cena posiłku ( tj. koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków )

Zarządzenie Nr PSP3.0030.10.2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie z dnia 01 sierpnia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków korzystania ze stołówki szkolnej i przedszkolnej , w tym wysokości opłat za posiłki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie

Ilość posiłków Opłata za 1 dzień Przykładowe wyliczenie za m-c wrzesień 2018 Do zapłaty
3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 6,00 zł. 20 dni x 6,00 zł. 120,00 zł.

 

2 posiłki (śniadanie,   obiad)

 

4,80 zł.

 

0 dni x 4,80 zł.

 

96,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca w BS Gogolin.

Wpłaty przelewami internetowymi lub w innych bankach należy dokonywać w terminie wcześniejszym.


Zasady

Opłaty wnosi się w sposób przyjęty przez szkołę przelewem na konto bankowe - w terminie do 15 dnia miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłków. Nr konta bankowego: 86 8883 0005 2001 0011 0666 0002

Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.

W razie nieobecności dziecka i innych osób korzystających z wyżywienia powyżej jednego dnia, zwrotowi podlega koszt składników surowcowych poszczególnych posiłków w danej placówce za każdy dzień nieobecności.

Nieobecność dziecka w przypadku choroby należy zgłosić w pierwszym dniu jego nieobecności najpóźniej do godziny 10.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie (77 4666 217) - zgłoszenie nieobecności dotyczy również uczniów korzystających z pomocy OPS.

W przypadku braku zgłoszenia informacji o chorobie dziecka należność za obiady nie będzie odliczona.