Biblioteka
Regulamin biblioteki szkolnej PDF Drukuj Email

Regulamin biblioteki:


1) biblioteka szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez nauczyciela biblioteki, dostępnych na drzwiach biblioteki i stronie internetowej szkoły;
2) ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni;
3) wszystkich korzystających ze zbiorów bibliotecznych obowiązuje dbałość o wypożyczone książki i materiały;
4) z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko i wyłącznie w czytelni biblioteki;
5) czytelnik zobowiązany jest uzyskać zgodę nauczyciela na sporządzenie kserokopii z materiałów bibliotecznych;
6) jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu;
7) czytelnik, który w wyznaczonym terminie nie zwraca książek do biblioteki, otrzyma ponaglenie;
8) czytelnik może zwrócić się do nauczyciela o rezerwację potrzebnej mu pozycji;
9) czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela;
10) czytelnik zobowiązany jest zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały przed końcem roku szkolnego;
11) czytelnik opuszczający szkołę zobowiązany jest do przedstawienia w sekretariacie szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki;
12) czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałości o mienie szkolne, a także ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

 


 

 


bip gogolin karlubiec men kuratorium